Obchodné podmienky

a ochrana osobných údajov

Cesta k sebe online E-shop
1. Všeobecné ustanovenia
a) Prevádzkovateľom internetového obchodu https://www.cestaksebeonline.sk je Awaken s.r.o. so sídlom Vyšehradská 3732/16, 85106 Bratislava. Internetový obchod s predmetmi, súbormi na stiahnutie a službami pre sebarozvoj ponúka zákazníkom možnosť objednať si vybrané produkty. Ceny produktov sú uvedené v EUR bez DPH (netto). Prevádzkovateľ nie je platiteľom DPH a vzhľadom na túto skutočnosť nebude zákazníkom k cene objednaných produktov účtovaná sadzba DPH.
b) Nákup tovaru prostredníctvom https://www.cestaksebeonline.sk môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia za predpokladu, že sa budú riadiť týmito Obchodnými podmienkami.
c) Obchodný vzťah medzi prevádzkovateľom internetového obchodu https://www.cestaksebeonline.sk a zákazníkom sa uskutočňuje na základe dobrovoľnosti a slobodnej voľby zmluvných strán, realizáciou obchodu zákazník súhlasí s ďalej uvedenými Obchodnými podmienkami. Zákazník dáva zaslaním objednávky na tovar súhlas s týmito Obchodnými podmienkami.
d) Vymedzenie základných pojmov:
– predávajúci je prevádzkovateľ internetového obchodu https://www.cestaksebeonline.sk
– zákazník / kupujúci je fyzická alebo právnická osoba, ktorá v súlade s týmito Obchodnými podmienkami objedná u prevádzkovateľa internetového obchodu https://www.cestaksebeonline.sk (ďalej len „predávajúci“) produkty a/alebo služby a svojou objednávkou tak vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim.
– produktom sa rozumie akýkoľvek tovar špecifikovaný a ponúkaný v e-shope, označený názvom a objednávkovým kódom a/alebo akýkoľvek výrobok (dielo) zhotovený na základe individuálnej požiadavky zákazníka, ktorého vykonanie je ponúkané v e-shope.
– službou sa rozumejú akékoľvek služby špecifikované a ponúkané v e-shope.
– objednávka je jednostranný právny úkon zákazníka, ktorým zákazník objednáva u dodávateľa produkty a/alebo služby a ktorá je vystavená v súlade s právom Slovenskej Republiky s vylúčením medzinárodného práva.
– dodacie miesto je adresa určená zákazníkom ako miesto na odovzdanie a prevzatie produktov a/alebo miesto poskytnutia služieb.
– účtovný doklad je dokument, na základe ktorého je potvrdené riadne odovzdanie a prevzatie objednaných produktov a/alebo služieb medzi dodávateľom a zákazníkom a je zasielaný zákazníkovi spolu s objednaným tovarom. Účtovný doklad slúži zároveň aj ako dodací a záručný list.
– cenník je aktuálne platný prehľad cien produktov a/alebo služieb, ktorý stanoví záväzne dojednané ceny medzi dodávateľom a zákazníkom za plnenia dodávateľa.
– reklamáciou sa rozumie písomný právny úkon zákazníka smerujúci k uplatneniu práv zo zodpovednosti za vady alebo zo záruky za akosť produktov a/alebo služieb, vykonaný v súlade s reklamačnými podmienkami pre tento internetový obchod.

2. Objednávka tovaru a uzatvorenie zmluvy
a) Zákazník si vyberá produkty z ponuky internetového obchodu Cesta k sebe online – e-shop. Produkty na stránke sú zadelené podľa kategórií a funkcií našich výrobkov.
b) Odoslaním objednávky zákazník vyjadruje súhlas s jej spracovaním a zároveň súhlasí so spracovaním osobných údajov na vybavenie objednávky. Čím sa myslia tieto údaje: meno, priezvisko, adresa, fakturačná adresa, adresa dodania, e-mailová adresa, názov firmy, IČO, DIČ, IČ DPH a telefonický kontakt.
c) Kúpna zmluva je zmluva uzatvorená na diaľku na základe elektronickej objednávky kupujúceho. Prijatá elektronická objednávka sa považuje za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy
d) V prípade, ak predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od týchto Obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred týmito Obchodnými podmienkami
e) Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie týchto podstatných náležitostí:
– kontaktné údaje kupujúceho uvedené v bode 2. písm. b),
– kód tovaru, ktorý jednoznačne určuje predmet objednávky (číselné označenie tovarov podľa druhu, uvádzané v cenníku elektronického obchodu) a cena tovaru, požadované množstvo tovaru,
– vybraný spôsob platby,
– vybraný spôsob dodania tovaru.
f) Po odoslaní objednávky bude zákazníkovi zaslaný potvrdzujúci email pre jeho objednávku. Predávajúci ním potvrdzuje kupujúcemu druh, cenu a množstvo tovaru, ktoré sa zaväzuje kupujúcemu dodať a zároveň v ňom uvádza číslo účtu určeného na úhradu objednaného tovaru. Objednávka je po overení považovaná medzi zmluvným stranami za záväznú.

3. Vybavenie objednávky – platobné a dodacie podmienky
a) Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru, ak si povaha tovaru bude vyžadovať doručenie prostredníctvom pošty.
b) Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar za cenu platnú v čase objednania tovaru.
c) Zvýhodnené ceny tovaru sú zreteľne označené symbolom “akcia”, “výpredaj” alebo „zľava“. Platnosť zvýhodnených cien trvá do vypredania zásob alebo počas trvania doby uvedenej pri zvýhodnenej cene.
d) Objednávky tovaru, vykonané na tejto stránke, je možné uhrádzať platobným prevodom na bankový účet, ktorý je uvedený v potvrdzujúcom emaile objednávky.
e) Platbu prostredníctvom bankového prevodu je potrebné zrealizovať najneskôr do 3 kalendárnych dní po potvrdení objednávky.
f) Štandardný termín dodania pre objednávku predstavuje dobu 2-7 pracovných dní. Termín dodania tovaru, ktorý nie je k dispozícii k okamžitému odberu, je 30 pracovných dní.
g) Zákazníkovi bude tovar zaslaný po pripísaní platby za tovar a prípadného príplatku za dopravu uvedených v objednávke na účet predávajúceho. Možnosti doručenia tovarov a výšku poplatkov za dopravu upravuje sekcia “Doprava a poštovné”.

4. Storno objednávky, odstúpenie od zmluvy
a) Pokiaľ nebol zákazníkovi zaslaný potvrdzujúci email o prijatí jeho objednávky (t.j. kým nebola uzatvorená kúpna zmluva), môže zákazník objednávku odvolať prostredníctvom elektronickej pošty (zaslaním emailu na tina@cestaksebeonline.sk). V prípade odvolania objednávky neúčtujeme žiadne penále ani iné poplatky.
b) Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:
– nie je možné z technických príčin tovar dodať v požadovanej lehote či podmienok z objednávky,
– tovar sa už nevyrába alebo nedodáva.
V prípade, že nastane niektorá z vyššie uvedených skutočností, predávajúci sa zaväzuje čo najskôr kontaktovať emailom zákazníka za účelom dohody o ďalšom postupe.
c) Zákazník má právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.
d) Odstúpiť od kúpnej zmluvy môže zákazník elektronickou formou, a to zaslaním elektronickej správy predávajúcemu na info@cestaksebeonline.sk.
e) Tovar, ktorý sa zákazník rozhodne vrátiť, musí byť vrátený kompletný a nepoškodený! Kupujúci takýto tovar zašle ako doporučenú listovú alebo balíkovú zásielku (nie na dobierku) na adresu predávajúceho Náklady na vrátenie tovaru zasielaného prostredníctvom pošty znáša kupujúci.
f) V prípade splnenia podmienok na stornovanie objednávky a odstúpenie od zmluvy zo strany kupujúceho, bude kupujúcemu vrátená celá suma, ktorú za tovar zaplatil, v lehote 3 pracovných dní odo dňa odstúpenia, a to bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho, pokiaľ sa kupujúcim nedohodne inak.
g) V prípade odstúpenia od zmluvy do expedície tovaru neúčtujeme kupujúcemu žiadne penále ani iné poplatky.
h) Podľa platných právnych predpisov kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je:
– predaj tovaru určeného osobitne pre jedného objednávateľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť,
– predaj audiovizuálneho diela, zvukového záznamu alebo zvukovo-obrazového záznamu umeleckého výkonu alebo multimediálneho diela, ktoré spotrebiteľ rozbalil, resp. počítačového programu, ak prebehla jeho inštalácia,
– predaj novín, časopisov a periodickej tlače.
i) Predávajúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy najmä z týchto dôvodov:
– ak kupujúci neuhradil celú kúpnu cenu v lehote 7 dní odo dňa potvrdenia objednávky,
– ak kupujúci neprevezme objednaný tovar na príslušnej pošte v stanovenej odbernej lehote 18 dní,
– ak aj napriek všetkému úsiliu predávajúceho, ktoré možno od neho požadovať, nie je predávajúci schopný dodať tovar, najmä z dôvodu, že tovar bol vypredaný, už sa nevyrába alebo nedodáva a nie je v možnostiach predávajúceho inak ho zaobstarať,
– ak sa výrazným spôsobom zmenila cena, za ktorú predávajúci tovar nakupuje.
j) Odstúpenie predávajúceho od zmluvy je účinné dňom, keď je odstúpenie doručené kupujúcemu, s tým, že pre odstúpenie postačuje doručenie odstúpenia vo forme emailu. Už zaplatená kúpnu cenu vráti predávajúci kupujúcemu v lehote 7 dní od odo dňa stúpenia od zmluvy, a to bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho, pokiaľ sa kupujúcim nedohodne inak.
k) Odstúpenie predávajúceho od zmluvy sa však nedotýka nároku predávajúceho na náhradu škody spočívajúcej najmä v nákladoch vynaložených v súvislosti s márnym pokusom o dodanie tovaru kupujúcemu.
l) Akékoľvek svoje nároky voči kupujúcemu je predávajúci oprávnený uspokojiť z peňažných prostriedkov zaplatených kupujúcim a vrátiť mu sumu zníženú o svoje nároky (preukázateľne vynaložené náklady).

4.1 - Rezervácia pobytu REŠTART v Thajsku:

- Miesto na pobyte je rezervované po úhrade zálohy, ktorá je potrebná pre rezerváciu ubytovania. 

Storno poplatky:
30 a viac dní pred nástupom - 60 % zo zaplatenej zálohy
30 - 14 dní pred nástupom - 70 % zo zaplatenej zálohy
14 a menej dní pred nástupom - 100% zo zaplatenej zálohy

4.2 - ostatné pobyty

- Miesto na pobyte je zabezpečené po úhrade faktúry

Storno poplatky:

30 a viac dní pred nástupom - 20 % z ceny pobytu
30 - 14 dní pred nástupom - 50 % z ceny pobytu
14 a menej dní pred nástupom - 100% z ceny pobytu

V prípade nepredvídateľných okolností na strane predávajúceho, si predávajúci vyhradzuje právo zrušiť rezerváciu a bezprostredne o tom informovať zákazníka. Zákazníkovi vzniká nárok na vrátenie zaplatenej zálohy alebo ponúknutie náhradného termínu zo strany predávajúceho.

5. Doprava a poštovné
a) Produkty zakúpené cez internetový obchod Cesta k sebe budú odosielané do 7 dní odo dňa prijatia platby na účet predávajúceho.
b) Cena poštovného sa vsťahuje k odoslaniu objednaných produktov prostredníctvom pošty a jej momentálna výška je:
– 2,50 EUR – Slovenská republika (SK), Česká republika (CZ), Rakúsko (A), Nemecko (D),
– 3,00 EUR – iné štáty (v rámci štátov Európy / EÚ )
– pri objednávke nad 70,00 EUR – doručenie zdarma.
V prípade zmien sadzobníka odosielaných zásielok prostredníctvom pošty, bude cena poštovného upravená v súlade s novým sadzobníkom pošty .
b) Cena poštovného nebude účtovaná k produktom, ktoré budú zaradené do kategórie súborov na stiahnutie.

6. Ručenie, reklamácia a záruka tovaru
a) Reklamovať sa môže len tovar zakúpený u predávajúceho a reklamovaný tovar musí byť kompletný (s príslušenstvom, s návodom, pokiaľ možno v originálnom obale a pod.).
b) Pre uplatnenie reklamácie tovaru je kupujúci povinný spolu s chybným tovarom zaslať predávajúcemu aj podpísanú žiadosť o reklamáciu, ktorá obsahuje popis chyby. Pre uznanie reklamácie je nutné zaslať aj kópiu účtovného dokladu , na základe ktorého bol tovar nadobudnutý. Reklamovaný tovar kupujúci zašle ako doporučenú zásielku (nie na dobierku) na adresu predávajúceho.
c) Kupujúci sa zaväzuje tovar po jeho prevzatí prezrieť tak, aby zistil prípadné vady a poškodenia. Pri zistení mechanického poškodenia tovaru (ak je tovar rozbitý, zlomený, alebo podobne znehodnotený) reklamujte zásielku najneskôr do 24 hodín od jej prevzatia. Upozornenie: viditeľne poškodenú zásielku nepreberajte!
d) V prípade reklamácie produktu, ktorý bude kupujúcemu zasielaný elektronicky (downoloady), zašle kupujúci informáciu o reklamácii emailom na adresu tina@cestaksebeonline.sk, v ktorom uvedie:
– meno a adresu,
– dôvod reklamácie,
– priloží k emailu elektronickú verziu účtovného dokladu o nadobudnutí tovaru v našom obchode.
e) Reklamácia je vyriešená ihneď, najneskôr však do 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim. Ak si to povaha tovaru bude vyžadovať, vyhradzuje si predávajúci právo predĺžiť dobu na vyriešenie reklamácie (napr. pri úprave diela alebo tovaru, ktorý je potrebné zaslať výrobcovi).
f) Vyriešenie reklamácie v zákonom určenej záručnej dobe je bezplatné, ak sa jedná o oprávnenú reklamáciu.
g) Poštovné a balné predajca nevracia, rovnako ani poplatky na doručenie reklamovaného tovaru.
h) Za prípadnú stratu zásielky reklamovaného tovaru smerom od zákazníka k predajcovi predajca nezodpovedá. Predajca nenesie zodpovednosť ani za vady spôsobené nesprávnym skladovaním produktu a za poškodenie zavinené prepravcom.
h) Zákonom určená zručná doba na tovar zaniká v prípadoch, že k chybe došlo nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, mechanickým poškodením, prevádzkou v nevhodných podmienkach alebo neoprávneným zásahom do výrobku. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby výrobku spôsobené živelnou pohromou.

7. Vlastnícke právo
Prevádzkovateľ si vyhradzuje vlastnícke právo k predanému produktu až do kompletného uhradenia kúpnej ceny, a to vrátane poštovného, ak sa bude jednať o produkt zasielaný prostredníctvom pošty .

8. Aplikované právo
Pre všetky právne úkony, alebo iné právne vzťahy s predávajúcim (t.j. prevádzkovateľom internetového obchodu https://www.cestaksebeonline.sk) platí právo Slovenskej Republiky s vylúčením medzinárodného práva. V prípade zmluvy za účelom, ktorý nie je možné pripísať povolaniu alebo živnostenskej činnosti oprávneného (užívateľa), platí táto voľba práva iba do tej miery, pokiaľ nie je zbavený ochrany poskytnutej nutnými ustanoveniami práva štátu, kde má kupujúci svoj trvalý pobyt. Ak to dovoľuje zákon, je príslušným súdom Bratislava, Slovensko.

9. Zmena obchodných podmienok
Predávajúci si vyhradzuje právo tieto Obchodné podmienky kedykoľvek zmeniť, o ich zmene budú zákazníci informovaní.

10. Autorské práva
Všetky zobrazené produkty, firemné logá, obrázky a grafika sú majetkom predávajúceho a sú predmetom autorského práva poskytovateľa licencie. Všetky fotografie na týchto stránkach, logá, texty, správy, skripty a programovanie, ktoré sú vyvinuté predávajúcim, alebo boli predávajúcim pripravené, nesmú byť kopírované alebo inak použité bez písomného súhlasu predávajúceho (za písomný súhlas sa považuje aj súhlas udelený emailom). Všetky práva sú vyhradené.

11. Záverečné ustanovenia
a) Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto Obchodné podmienky prečítal, oboznámil sa s ich obsahom a v celom rozsahu s nimi súhlasí.
b) Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za nedodržanie zmluvy v prípade nepredvídateľných okolností, v prípade poruchy alebo čiastkového či generálneho štrajku poštových, dopravných alebo komunikačných služieb, v prípade povodní, požiaru alebo vojny.
c) Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za následky nesprávneho zaobchádzania s tovarom, ktorý je k dispozícii na jej stránkach.
d) Hypertextové odkazy na stránkach predajcu môžu viesť na iné stránky než sú stránky internetového obchodu https://www.cestaksebeonline.sk. Predajca nenesie žiadnu zodpovednosť v prípade, ak by obsah týchto iných stránok porušoval platné právne ustanovenia a predpisy.
e) Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 1.12.2023

Zásady spracovania / Ochrana osobných údajov
Ochrana osobných údajov
Pokiaľ ste zákazníkom, odberateľom noviniek alebo návštevníkom webu, zverujete mi svoje osobné údaje. Zodpovedám za ich ochranu a zabezpečenie. Zoznámte sa s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov).

Správca
Správca je Awaken s.r.o, Vyšehradská 3732/16, 85106 Bratislava a prevádzkujem webovú stránku www.cestaksebeonline.sk. Vaše osobné údaje spracúvam ako správca t. z. určujem ako budú osobné údaje spracúvané a za akým účelom, na akú dlhú dobu a vyberám prípadných ďalších spracovateľov, ktorí mi so spracovaním budú pomáhať.

Kontaktné údaje
Pokiaľ sa budete chcieť v priebehu spracovania vašich údajov na mňa obrátiť, môžete ma kontaktovať e-mailom info@cestaksebeonline.sk

Prehlásenie
Prehlasujem, že ako správca vašich osobných údajov spĺňam všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, predovšetkým zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR a teda že:

- budem spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenie zmluvy, zákonnej povinnosti či udeleného súhlasu,
- spĺňam podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred zahájením spracovania osobných údajov,
- umožním vám a budem vás podporovať v uplatňovaní a plnení vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

Rozsah osobných údajov a účely spracovania
Spracúvam osobné údaje, ktoré mi zveríte sami, a to z následujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):

- Poskytovanie služieb, plnenie zmluvy: Vaše osobné údaje v rozsahu: meno a e-mail bezpodmienečne potrebujem k plneniu zmluvy (napr. zaslanie prístupu do aplikácie, zaslanie online kurzu, atď.), dodanie tovaru.
- Vedenie účtovníctva: Ak ste zákazníkom, vaše osobné údaje (fakturačné údaje) bezpodmienečne potrebujem na to, aby vyhovovali zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.
- Marketing - zasielanie newsletterov: Vaše osobné údaje (e-mail, meno, mesto), na čo klikáte v e-maile a kedy ich otvárate, využívam na účely priameho marketingu - zasielanie obchodných informácií. Ak ste mojim zákazníkom, robím tak z oprávneného záujmu, lebo dôvodne predpokladám, že vás moje novinky zaujímajú, a to na dobu 10 rokov od poslednej objednávky. Pokiaľ nie ste mojim zákazníkom, zasielam vám newslettery len na základe vášho súhlasu, po dobu 10 rokov od udelenia vášho súhlasu. V obidvoch prípadoch môžete tento súhlas odvolať použitím odhlasovacieho odkazu, ktorý je v každom zaslanom e-maile.

Pokročilý marketing na základe súhlasu
Len na základe vášho súhlasu vám môžem zasielať aj inšpirujúce ponuky tretích osôb alebo využiť e-mailovú adresu napr. pre remarketing a cielenie reklamy na Facebooku, a to po dobu 10 rokov od udelenia vášho súhlasu. Ten môžete samozrejme kedykoľvek odvolať prostredníctvom mojich kontaktných údajov.

Fotografická dokumentácia na základe súhlasu
Len na základe vášho súhlasu môžem uverejniť fotografickú dokumentáciu na našich weboch, facebookových, instagramových resp. iných sociálnych sieťach a to pod dobu 10 rokov od udelenia súhlasu.

Vaše osobné údaje si ponechávam počas priebehu premlčacích lehôt, pokiaľ zákon nestanoví dlhšiu lehotu k ich uchovávaniu alebo som v konkrétnych prípadoch neuviedla inak.

Cookies
Pri prechádzaní mojich webových stránok zaznamenávam vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte a na ktoré stránky prichádzate. Používanie cookies pre meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenia webových stránok vnímam ako náš/môj oprávnený záujem správcu, lebo verím, že vďaka tomu môžem stránku vylepšovať a môžem vám ponúknuť ešte lepšie služby.

Cookies pre cielenie reklamy budú spracovávané len na základe vášho súhlasu
Moje webové stránky sa dajú prechádzať tiež v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači zakázať.

Ako kontrolovať súbory cookie
Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org.  Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

Ako odmietnuť používanie súborov cookie
Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už vo úvodnom nastavení.

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov
Chránim vaše osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú súčasnému trendu technického rozvoja. Chránim ich ako keby boli moje vlastné. Prijala som a dodržiavam všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré zabraňujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu vašich osobných údajov.

Poskytnutie osobných údajov tretím osobám
K vašim osobným údajom majú prístup moji spolupracovníci. Pre zaistenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážem zaistiť vlastnými silami, využívam služby a aplikácie spracovateľov, ktorí vedia osobné údaje ochrániť ešte lepšie než ja a na spracovanie osobných údajov sa špecializujú. Sú to poskytovatelia následujúcich platforiem: Facebook, Google, Wordpress. Je možné, že sa v budúcnosti rozhodnem využiť ďalšie aplikácie či spracovateľov, pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania. Sľubujem vám však, že v takom prípade pri výbere, budem na spracovateľov klásť minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania, ako na seba.

Poskytovanie osobných údajov mimo Európsku úniu
Data spracovávame výhradne v Európskej únii alebo v krajinách, ktoré zaisťujú zodpovedajúcu úroveň ochrany na základe rozhodnutí Európskej komisie.

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov
V súvislosti s ochranou osobných údajov máte niekoľko práv. Pokiaľ budete chcieť niektoré z týchto práv využiť, prosím kontaktujte ma prostredníctvom e-mailu: tina@cestaksebeonline.sk. Máte právo na informácie, ktoré sú prístupné na tejto informačnej stránke  podľa zásad spracovania osobných údajov. Vďaka právu na prístup k informáciám ma môžete kedykoľvek vyzvať a ja vám doložím v lehote 30 dní, aké vaše osobné údaje spracúvam a prečo. Pokiaľ sa u vás niečo zmení, alebo budú vaše osobné údaje neaktuálne, alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov. Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, pokiaľ sa domnievate, že spracúvam vaše údaje nepresne, domnievate sa, že robím spracovanie nezákonne, ale nechcete všetky údaje zmazať alebo pokiaľ ste vzniesli námietku proti spracovaniu, môžete obmedziť rozsah osobných údajov alebo účel spracovania. (napr. odhlásením z newslettera obmedzujete účel spracovania pre zasielanie obchodných správ).

Právo na prenos
Pokiaľ by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, budem postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup k informáciam - len s tým rozdielom, že vám informácie pošlem v strojovo čitateľnej podobe. Na to potrebujem aspoň 30 dní.

Právo na vymazanie
Vašim ďalším právom je právo na vymazanie. Nechcem na vás zabudnúť, ale pokiaľ si to budete priať, máte na to právo. V takom prípade vymažem všetky vaše osobné údaje z môjho systému a aj zo systému všetkých jednotlivých spracovateľov a záloh. Na zaistenie práva na výmaz potrebujem 30 dní. V niektorých prípadoch som viazaný zákonnou povinnosťou, napr. musím evidovať vystavené daňové doklady po dobu stanovenú zákonom. V tomto prípade teda vymažem všetky takéto osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončenie výmazu vás budem informovať prostredníctvom e-mailu.

Sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov
Pokiaľ budete mať pocit, že s vašimi údajmi nezaobchádzam v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov. Budem veľmi rada, pokiaľ najprv ma budete o tomto podozrení informovať, aby som s tým mohla niečo urobiť a prípadné pochybenia napraviť.

Odhlásenie zo zasielania newsletterov a obchodných informácií
E-maily s inšpiráciami, článkami či produktami a službami vám zasielam, pokiaľ ste môj zákazník na základe môjho oprávneného záujmu.

Pokiaľ ešte zákazníkom nie ste, zasielam vám ich len na základe vášho súhlasu. V obidvoch prípadoch môžete ukončiť odber e-mailov stlačením odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maile.

Mlčanlivosť
Dovoľujem si Vás uistiť, že moji spolupracovníci, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení vzájomných vzťahov so mnou. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.

 

Tieto zásady spracovania osobných údajov platia od 1.12.2023.